آژانس هواپیمایی رادیس پرواز پارس

تور دبی ایران ایر آبان ماه

  • مبدا: تهران
  • تاریخ شروع : 1398/08/21
  • هوایی
  • مقصد: دبی
  • اعتبار تا: 1398/08/28
  • مدت اقامت: 3 شب
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات جزئیات هتل
BB

2,890,000 تومان
3,460,000 تومان
3,020,000 تومان
2,600,000 تومان
BB

3,075,000 تومان
3,800,000 تومان
3,120,000 تومان
2,600,000 تومان
BB

3,360,000 تومان
4,205,000 تومان
3,370,000 تومان
2,600,000 تومان
BB

3,520,000 تومان
4,315,000 تومان
3,495,000 تومان
2,600,000 تومان
BB

3,550,000 تومان
4,375,000 تومان
3,400,000 تومان
2,600,000 تومان
BB

3,595,000 تومان
4,610,000 تومان
3,720,000 تومان
2,600,000 تومان
BB

3,640,000 تومان
4,545,000 تومان
3,590,000 تومان
2,600,000 تومان
BB

3,645,000 تومان
4,585,000 تومان
3,690,000 تومان
2,600,000 تومان
BB

3,755,000 تومان
4,590,000 تومان
3,545,000 تومان
2,600,000 تومان
BB

3,775,000 تومان
4,875,000 تومان
3,820,000 تومان
2,600,000 تومان
BB

3,895,000 تومان
4,820,000 تومان
-
2,600,000 تومان
BB

4,010,000 تومان
5,390,000 تومان
3,410,000 تومان
2,600,000 تومان
BB

4,010,000 تومان
5,395,000 تومان
3,400,000 تومان
2,600,000 تومان
BB

4,045,000 تومان
5,365,000 تومان
3,495,000 تومان
2,600,000 تومان
BB

4,195,000 تومان
5,660,000 تومان
3,450,000 تومان
2,600,000 تومان
BB

4,240,000 تومان
5,730,000 تومان
4,250,000 تومان
2,600,000 تومان
BB

4,335,000 تومان
5,935,000 تومان
-
2,600,000 تومان
BB

4,425,000 تومان
6,125,000 تومان
5,125,000 تومان
2,600,000 تومان
BB

4,440,000 تومان
6,135,000 تومان
2,890,000 تومان
2,600,000 تومان
BB

4,495,000 تومان
6,240,000 تومان
3,730,000 تومان
2,600,000 تومان
BB

4,565,000 تومان
6,370,000 تومان
4,150,000 تومان
2,600,000 تومان
BB

4,740,000 تومان
6,835,000 تومان
-
2,600,000 تومان
BB

5,005,000 تومان
7,265,000 تومان
-
2,600,000 تومان
BB

5,495,000 تومان
8,240,000 تومان
3,780,000 تومان
2,600,000 تومان
BB

5,520,000 تومان
8,295,000 تومان
4,100,000 تومان
2,600,000 تومان
BB

5,675,000 تومان
8,605,000 تومان
3,680,000 تومان
2,600,000 تومان
BB

6,145,000 تومان
9,540,000 تومان
4,660,000 تومان
2,600,000 تومان
نام هتل SUN AND SAND DOWNTOWN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,890,000 تومان 3,460,000 تومان 3,020,000 تومان 2,600,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل MAYFAIR

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,075,000 تومان 3,800,000 تومان 3,120,000 تومان 2,600,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل DELMON BOUTIQUE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,360,000 تومان 4,205,000 تومان 3,370,000 تومان 2,600,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل FORTUNE DEIRA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,520,000 تومان 4,315,000 تومان 3,495,000 تومان 2,600,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ZAIN INTERNATIONAL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,550,000 تومان 4,375,000 تومان 3,400,000 تومان 2,600,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل DORUS

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,595,000 تومان 4,610,000 تومان 3,720,000 تومان 2,600,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل VERSAILLES

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,640,000 تومان 4,545,000 تومان 3,590,000 تومان 2,600,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل LANDMARK PREMIER

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,645,000 تومان 4,585,000 تومان 3,690,000 تومان 2,600,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CITY STAR

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,755,000 تومان 4,590,000 تومان 3,545,000 تومان 2,600,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل AVENUE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,775,000 تومان 4,875,000 تومان 3,820,000 تومان 2,600,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل IBIS AL RIQQA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,895,000 تومان 4,820,000 تومان - 2,600,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ROYAL CONTINENTAL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,010,000 تومان 5,390,000 تومان 3,410,000 تومان 2,600,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل HYATT PALACE RIQQA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,010,000 تومان 5,395,000 تومان 3,400,000 تومان 2,600,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CITY SEASON

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,045,000 تومان 5,365,000 تومان 3,495,000 تومان 2,600,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل HYATT PALACE JUMEIRAH

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,195,000 تومان 5,660,000 تومان 3,450,000 تومان 2,600,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CARLTON PALACE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,240,000 تومان 5,730,000 تومان 4,250,000 تومان 2,600,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل NOVOTEL AL BARSHA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,335,000 تومان 5,935,000 تومان - 2,600,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ATANA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,425,000 تومان 6,125,000 تومان 5,125,000 تومان 2,600,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل HAYATT REGENCY

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,440,000 تومان 6,135,000 تومان 2,890,000 تومان 2,600,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل AVANI DEIRA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,495,000 تومان 6,240,000 تومان 3,730,000 تومان 2,600,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SWISSOTEL AL GHURAIR

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,565,000 تومان 6,370,000 تومان 4,150,000 تومان 2,600,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CROWNE PLAZA DEIRA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,740,000 تومان 6,835,000 تومان - 2,600,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل MILLENIUM PLAAZZA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,005,000 تومان 7,265,000 تومان - 2,600,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل C CENTRAL RESORT PALM

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,495,000 تومان 8,240,000 تومان 3,780,000 تومان 2,600,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SHANG RILA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,520,000 تومان 8,295,000 تومان 4,100,000 تومان 2,600,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل JUMEIRAH CREEK SIDE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,675,000 تومان 8,605,000 تومان 3,680,000 تومان 2,600,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل MOVENPIK HOTEL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,145,000 تومان 9,540,000 تومان 4,660,000 تومان 2,600,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

نرخ کودک زیر 2 سال 1.050.000 تومان می باشد.

پرداخت 50 درصد کل هزینه تور در زمان رزرواسیون الزامی می باشد.

بیمه افراد بالای 60 سال جداگانه محاسبه می شود.

پکیج بر اساس کمترین کلاس پروازی ایران ایر بسته شده است. در صورت افزایش نرخ، ما به التفاوت به پکیج افزوده می شود.

میهمانان هتل جمیراه کریک ساید می توانند به صورت رایگان و نامحدود از پارک آبی وایلد وادی استفاده کنند.

نرخ های فوق مغیر از نرخ ایام خاص و نمایشگاهی است.

ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 دبی 3 شب 3 شب و 4 روز
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
2 راهنمای فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
4 ویزا
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
2 عکس 4×3 جدید زمینه سفید
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن
1 خانم عظیم پور 44944500
2 خانم بهمنی 44944500