آژانس هواپیمایی رادیس پرواز پارس

تور تفلیس ویژه 21 تا 30 مهرماه

  • مبدا:
  • تاریخ شروع : 1398/07/21
  • هوایی
  • مقصد: تفلیس
  • اعتبار تا: 1398/07/21
  • مدت اقامت: 3 شب
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال توضیحات جزئیات هتل
BB

1,840,000 تومان
1,910,000 تومان
1,970,000 تومان
1,890,000 تومان
BB

2,010,000 تومان
2,240,000 تومان
2,080,000 تومان
1,890,000 تومان
BB

2,070,000 تومان
2,360,000 تومان
2,130,000 تومان
1,890,000 تومان
BB

2,100,000 تومان
2,210,000 تومان
2,230,000 تومان
1,890,000 تومان
BB

2,110,000 تومان
2,430,000 تومان
2,090,000 تومان
1,890,000 تومان
BB

2,140,000 تومان
2,470,000 تومان
2,200,000 تومان
1,890,000 تومان
BB

2,220,000 تومان
2,620,000 تومان
2,130,000 تومان
1,890,000 تومان
G&G

BB

2,290,000 تومان
2,760,000 تومان
2,130,000 تومان
1,890,000 تومان
BB

2,330,000 تومان
2,800,000 تومان
2,310,000 تومان
1,890,000 تومان
BB

2,330,000 تومان
2,830,000 تومان
2,310,000 تومان
1,890,000 تومان
BB

2,380,000 تومان
2,920,000 تومان
2,300,000 تومان
1,890,000 تومان
GNG

BB

2,380,000 تومان
2,890,000 تومان
2,230,000 تومان
1,890,000 تومان
BB

2,430,000 تومان
2,970,000 تومان
2,340,000 تومان
1,890,000 تومان
BB

2,500,000 تومان
3,130,000 تومان
2,400,000 تومان
1,890,000 تومان
BB

2,520,000 تومان
2,990,000 تومان
2,440,000 تومان
1,890,000 تومان
BB

2,570,000 تومان
3,090,000 تومان
2,470,000 تومان
1,890,000 تومان
BB

2,620,000 تومان
3,340,000 تومان
2,500,000 تومان
1,890,000 تومان
BB

2,630,000 تومان
3,370,000 تومان
2,460,000 تومان
1,890,000 تومان
BB

2,650,000 تومان
3,370,000 تومان
2,460,000 تومان
1,890,000 تومان
BB

2,750,000 تومان
3,540,000 تومان
2,590,000 تومان
1,890,000 تومان
BB

2,790,000 تومان
3,650,000 تومان
2,590,000 تومان
1,890,000 تومان
BB

2,860,000 تومان
3,580,000 تومان
2,590,000 تومان
1,890,000 تومان
BB

2,930,000 تومان
3,860,000 تومان
2,480,000 تومان
1,890,000 تومان
BB

2,960,000 تومان
3,790,000 تومان
2,620,000 تومان
1,890,000 تومان
BB

3,070,000 تومان
4,150,000 تومان
2,620,000 تومان
1,890,000 تومان
BB

3,140,000 تومان
4,150,000 تومان
3,160,000 تومان
1,890,000 تومان
BB

3,160,000 تومان
4,350,000 تومان
3,180,000 تومان
1,890,000 تومان
BB

3,200,000 تومان
4,390,000 تومان
3,290,000 تومان
1,890,000 تومان
BB

3,450,000 تومان
4,710,000 تومان
3,180,000 تومان
1,890,000 تومان
BB

3,670,000 تومان
5,320,000 تومان
3,540,000 تومان
1,890,000 تومان
BB

3,930,000 تومان
5,840,000 تومان
3,270,000 تومان
1,890,000 تومان
BB

4,960,000 تومان
7,910,000 تومان
4,800,000 تومان
1,890,000 تومان
BB

5,500,000 تومان
8,130,000 تومان
4,010,000 تومان
1,890,000 تومان
BB

5,500,000 تومان
8,130,000 تومان
4,010,000 تومان
1,890,000 تومان
BB

5,950,000 تومان
8,610,000 تومان
5,140,000 تومان
1,890,000 تومان
نام هتل BATONI

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 1,840,000 تومان 1,910,000 تومان 1,970,000 تومان 1,890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل EURASIA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 2,010,000 تومان 2,240,000 تومان 2,080,000 تومان 1,890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ROYAL LUX

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 2,070,000 تومان 2,360,000 تومان 2,130,000 تومان 1,890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ELEGANCE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 2,100,000 تومان 2,210,000 تومان 2,230,000 تومان 1,890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SATORI

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 2,110,000 تومان 2,430,000 تومان 2,090,000 تومان 1,890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل EURO LUX

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 2,140,000 تومان 2,470,000 تومان 2,200,000 تومان 1,890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ROYAL SKY

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 2,220,000 تومان 2,620,000 تومان 2,130,000 تومان 1,890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل G&G

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان 2,760,000 تومان 2,130,000 تومان 1,890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل COLOSSEO

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 2,330,000 تومان 2,800,000 تومان 2,310,000 تومان 1,890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل TOSCANO

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 2,330,000 تومان 2,830,000 تومان 2,310,000 تومان 1,890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل PRIMAVERA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 2,380,000 تومان 2,920,000 تومان 2,300,000 تومان 1,890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GNG

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 2,380,000 تومان 2,890,000 تومان 2,230,000 تومان 1,890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GREMI

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 2,430,000 تومان 2,970,000 تومان 2,340,000 تومان 1,890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل BETILEM

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 2,500,000 تومان 3,130,000 تومان 2,400,000 تومان 1,890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل L PLAZA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 2,520,000 تومان 2,990,000 تومان 2,440,000 تومان 1,890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل VEDZISI

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 2,570,000 تومان 3,090,000 تومان 2,470,000 تومان 1,890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SPORT TIME

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 2,620,000 تومان 3,340,000 تومان 2,500,000 تومان 1,890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل COLOMBI

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 2,630,000 تومان 3,370,000 تومان 2,460,000 تومان 1,890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل VILTON

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 2,650,000 تومان 3,370,000 تومان 2,460,000 تومان 1,890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GREEN QUEEN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 2,750,000 تومان 3,540,000 تومان 2,590,000 تومان 1,890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GEORGIA HOLIDAY

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 2,790,000 تومان 3,650,000 تومان 2,590,000 تومان 1,890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GALLERY INN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 2,860,000 تومان 3,580,000 تومان 2,590,000 تومان 1,890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل REDLINE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 2,930,000 تومان 3,860,000 تومان 2,480,000 تومان 1,890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل IVERIA INN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 2,960,000 تومان 3,790,000 تومان 2,620,000 تومان 1,890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CRON PALACE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 3,070,000 تومان 4,150,000 تومان 2,620,000 تومان 1,890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CITY CENTER

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 3,140,000 تومان 4,150,000 تومان 3,160,000 تومان 1,890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل AMERI PLAZA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 3,160,000 تومان 4,350,000 تومان 3,180,000 تومان 1,890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل RAMADA ENCORE TBILISI

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 3,200,000 تومان 4,390,000 تومان 3,290,000 تومان 1,890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ASTORIA TBILISI

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 3,450,000 تومان 4,710,000 تومان 3,180,000 تومان 1,890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل PREFERENCE HUALING

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 3,670,000 تومان 5,320,000 تومان 3,540,000 تومان 1,890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل HOLIDAY INN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 3,930,000 تومان 5,840,000 تومان 3,270,000 تومان 1,890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل BILTMORE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 4,960,000 تومان 7,910,000 تومان 4,800,000 تومان 1,890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل WYNDHAM

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 5,500,000 تومان 8,130,000 تومان 4,010,000 تومان 1,890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل RADISSON BLU IVERIA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 5,500,000 تومان 8,130,000 تومان 4,010,000 تومان 1,890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SHERATON

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 5,950,000 تومان 8,610,000 تومان 5,140,000 تومان 1,890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

نرخ کودک زیر 2 سال 390.000 تومان می باشد.

مسئولیت کنترل پاسپورت با مسافر می باشد.

50 درصد نرخ باید در هنگام عقد قرارداد پرداخت گردد.

در صورت درخواست شب های بیشتر، با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمائید.

ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 تفلیس 3 شب
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
2 بیمه مسافرتی
3 راهنمای فارسی زبان
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن
1 خانم عظیم پور 44944500
2 خانم بهمنی 44944500