آژانس هواپیمایی رادیس پرواز پارس

تور باکو ویژه شهریور ماه

  • مبدا: تهران
  • تاریخ شروع : 1398/06/01
  • هوایی
  • مقصد: باکو
  • اعتبار تا: 1398/06/19
  • مدت اقامت: 3 شب
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات جزئیات هتل
BB

3,670,000 تومان
4,060,000 تومان
2,695,000 تومان
BADAMDAR
BB

3,720,000 تومان
4,155,000 تومان
2,695,000 تومان
NARIMANOV
BB

3,770,000 تومان
4,255,000 تومان
2,695,000 تومان
NARIMANOV
BB

3,815,000 تومان
4,350,000 تومان
2,695,000 تومان
GENJLIK
BB

3,865,000 تومان
4,450,000 تومان
2,695,000 تومان
GENJLIK
BB

3,915,000 تومان
4,575,000 تومان
2,695,000 تومان
SAHIL
BB

3,965,000 تومان
4,640,000 تومان
2,695,000 تومان
NARIMANOV
BB

4,010,000 تومان
4,740,000 تومان
2,695,000 تومان
SHIKHOV
BB

4,060,000 تومان
4,785,000 تومان
2,695,000 تومان
NARIMANOV
BB

4,110,000 تومان
4,835,000 تومان
2,695,000 تومان
28 MALL
BB

4,155,000 تومان
4,935,000 تومان
2,695,000 تومان
NASIMI
BB

4,205,000 تومان
5,225,000 تومان
2,695,000 تومان
NOVKHANI
BB

4,255,000 تومان
5,030,000 تومان
2,695,000 تومان
ICHERI SHENER
BB

4,300,000 تومان
5,125,000 تومان
2,695,000 تومان
ABSHERON
BB

4,350,000 تومان
5,325,000 تومان
2,695,000 تومان
NASIMI
BB

4,400,000 تومان
5,320,000 تومان
2,695,000 تومان
TIBLISI
BB

4,495,000 تومان
5,515,000 تومان
2,695,000 تومان
DARNAGUL
BB

4,595,000 تومان
5,610,000 تومان
2,695,000 تومان
SAHIL
BB

4,740,000 تومان
5,805,000 تومان
2,695,000 تومان
YASAMAL
BB

4,935,000 تومان
6,390,000 تومان
2,695,000 تومان
HEYDAR ALIEV
BB

5,125,000 تومان
6,775,000 تومان
2,695,000 تومان
ICHARI SHAHR
BB

5,420,000 تومان
7,260,000 تومان
2,695,000 تومان
SAHIL
BB

6,095,000 تومان
8,230,000 تومان
2,695,000 تومان
NASIMI
BB

7,065,000 تومان
10,365,000 تومان
2,695,000 تومان
BILGAH
BB

7,650,000 تومان
11,530,000 تومان
2,695,000 تومان
BADAMDAR
BB

7,765,000 تومان
11,725,000 تومان
2,695,000 تومان
SAHIL
نام هتل MY ROSE BOUTIQUE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,670,000 تومان 4,060,000 تومان 2,695,000 تومان
خدمات BB
توضیحات BADAMDAR
نام هتل AMARA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,720,000 تومان 4,155,000 تومان 2,695,000 تومان
خدمات BB
توضیحات NARIMANOV
نام هتل AMMAR GRAND

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,770,000 تومان 4,255,000 تومان 2,695,000 تومان
خدمات BB
توضیحات NARIMANOV
نام هتل GOLDEN SHINE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,815,000 تومان 4,350,000 تومان 2,695,000 تومان
خدمات BB
توضیحات GENJLIK
نام هتل VILLA INN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,865,000 تومان 4,450,000 تومان 2,695,000 تومان
خدمات BB
توضیحات GENJLIK
نام هتل CORNICHE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,915,000 تومان 4,575,000 تومان 2,695,000 تومان
خدمات BB
توضیحات SAHIL
نام هتل CONTINENTAL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,965,000 تومان 4,640,000 تومان 2,695,000 تومان
خدمات BB
توضیحات NARIMANOV
نام هتل GREEN CITY

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,010,000 تومان 4,740,000 تومان 2,695,000 تومان
خدمات BB
توضیحات SHIKHOV
نام هتل DIAMOND

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,060,000 تومان 4,785,000 تومان 2,695,000 تومان
خدمات BB
توضیحات NARIMANOV
نام هتل DIPLOMAT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,110,000 تومان 4,835,000 تومان 2,695,000 تومان
خدمات BB
توضیحات 28 MALL
نام هتل AU ROOM

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,155,000 تومان 4,935,000 تومان 2,695,000 تومان
خدمات BB
توضیحات NASIMI
نام هتل SPRING

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,205,000 تومان 5,225,000 تومان 2,695,000 تومان
خدمات BB
توضیحات NOVKHANI
نام هتل ATROPAT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,255,000 تومان 5,030,000 تومان 2,695,000 تومان
خدمات BB
توضیحات ICHERI SHENER
نام هتل GANJALI

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,300,000 تومان 5,125,000 تومان 2,695,000 تومان
خدمات BB
توضیحات ABSHERON
نام هتل CENTRAL PARK

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,350,000 تومان 5,325,000 تومان 2,695,000 تومان
خدمات BB
توضیحات NASIMI
نام هتل QAFQAZ CITY

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,400,000 تومان 5,320,000 تومان 2,695,000 تومان
خدمات BB
توضیحات TIBLISI
نام هتل RICH

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,495,000 تومان 5,515,000 تومان 2,695,000 تومان
خدمات BB
توضیحات DARNAGUL
نام هتل QAFQAZ SAHIL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,595,000 تومان 5,610,000 تومان 2,695,000 تومان
خدمات BB
توضیحات SAHIL
نام هتل QAFQAZ POINT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,740,000 تومان 5,805,000 تومان 2,695,000 تومان
خدمات BB
توضیحات YASAMAL
نام هتل EXCELSIOR

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,935,000 تومان 6,390,000 تومان 2,695,000 تومان
خدمات BB
توضیحات HEYDAR ALIEV
نام هتل SHAH PALACE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,125,000 تومان 6,775,000 تومان 2,695,000 تومان
خدمات BB
توضیحات ICHARI SHAHR
نام هتل BOULEVARD

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,420,000 تومان 7,260,000 تومان 2,695,000 تومان
خدمات BB
توضیحات SAHIL
نام هتل HYATT REGENCY

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,095,000 تومان 8,230,000 تومان 2,695,000 تومان
خدمات BB
توضیحات NASIMI
نام هتل JUMEARAH BEACH

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,065,000 تومان 10,365,000 تومان 2,695,000 تومان
خدمات BB
توضیحات BILGAH
نام هتل FAIRMONT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,650,000 تومان 11,530,000 تومان 2,695,000 تومان
خدمات BB
توضیحات BADAMDAR
نام هتل HILTON

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,765,000 تومان 11,725,000 تومان 2,695,000 تومان
خدمات BB
توضیحات SAHIL


تحویل مدارک 24 ساعته.

 پرداخت 50%مبلغ تور الزامی است و در صورت عدم تسویه به موقع تورهای خریداری شده، مبالغ بر اساس نرخ روز پروازی محاسبه خواهند شد.

 در صورت افزایش نرخ ارز مابه التفاوت دریافت می گردد و درصورت تسویه در روز ثبت نام شامل افزایش نرخ نمیشود.

 ویزای توریستی 26$ می باشد.

نرخ کودک زیر 2 سال 495.000 تومان می باشد.

در صورت درخواست شب های بیشتر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمائید.

پکیج در تاریخ 4 و 18 شهریور شامل 500.000 تومان افزایش قیمت می باشد.

ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 باکو 3 شب 3 شب و 4 روز
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
2 راهنمای فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
4 گشت شهری + یک وعده نهار رایگان
5 ویزا
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن
1 خانم عظیم پور 44944500
2 خانم بهمنی 44944500