آژانس هواپیمایی رادیس پرواز پارس

تور پوکت ویژه آبان و آذر ماه

  • مبدا: تهران
  • تاریخ شروع : 1398/08/01
  • هوایی
  • مقصد: پوکت
  • اعتبار تا: 1398/09/28
  • مدت اقامت: 7 شب
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات جزئیات هتل
BB

7,380,000 تومان
8,510,000 تومان
6,450,000 تومان
-
BB

7,380,000 تومان
8,510,000 تومان
6,770,000 تومان
5,790,000 تومان
BB

7,460,000 تومان
832,000 تومان
6,770,000 تومان
5,710,000 تومان
BB

7,780,000 تومان
9,320,000 تومان
7,170,000 تومان
5,950,000 تومان
BB

8,030,000 تومان
9,805,000 تومان
7,420,000 تومان
6,120,000 تومان
BB

8,030,000 تومان
9,805,000 تومان
7,420,000 تومان
6,040,000 تومان
BB

8,345,000 تومان
10,450,000 تومان
7,890,000 تومان
6,120,000 تومان
BB

8,520,000 تومان
10,775,000 تومان
7,740,000 تومان
6,190,000 تومان
BB

8,830,000 تومان
11,420,000 تومان
7,580,000 تومان
6,355,000 تومان
BB

8,915,000 تومان
11,580,000 تومان
7,740,000 تومان
6,350,000 تومان
BB

9,150,000 تومان
12,070,000 تومان
8,390,000 تومان
6,440,000 تومان
BB

9,640,000 تومان
13,000,000 تومان
8,310,000 تومان
6,680,000 تومان
BB

9,640,000 تومان
13,000,000 تومان
8,310,000 تومان
6,680,000 تومان
BB

9,720,000 تومان
13,210,000 تومان
9,440,000 تومان
6,680,000 تومان
BB

10,125,000 تومان
14,000,000 تومان
8,795,000 تومان
6,840,000 تومان
BB

10,290,000 تومان
14,340,000 تومان
-
6,920,000 تومان
BB

10,370,000 تومان
14,500,000 تومان
8,955,000 تومان
6,920,000 تومان
BB

10,855,000 تومان
15,470,000 تومان
9,440,000 تومان
7,160,000 تومان
BB

11,420,000 تومان
16,610,000 تومان
9,920,000 تومان
7,410,000 تومان
BB

11,660,000 تومان
17,090,000 تومان
10,160,000 تومان
7,490,000 تومان
BB

11,900,000 تومان
17,570,000 تومان
10,420,000 تومان
7,570,000 تومان
BB

12,870,000 تومان
19,520,000 تومان
11,220,000 تومان
7,970,000 تومان
BB

14,000,000 تومان
21,790,000 تومان
-
8,380,000 تومان
نام هتل ROYAL CROWN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,380,000 تومان 8,510,000 تومان 6,450,000 تومان -
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SHARAYA BOUTIQUE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,380,000 تومان 8,510,000 تومان 6,770,000 تومان 5,790,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SHARAYA RESIDENCE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,460,000 تومان 832,000 تومان 6,770,000 تومان 5,710,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل BEL AIRE PATONG

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,780,000 تومان 9,320,000 تومان 7,170,000 تومان 5,950,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل BAUMANBURI

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,030,000 تومان 9,805,000 تومان 7,420,000 تومان 6,120,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل PATONG HERITAGE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,030,000 تومان 9,805,000 تومان 7,420,000 تومان 6,040,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ASHLEE PLAZA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,345,000 تومان 10,450,000 تومان 7,890,000 تومان 6,120,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ASHLEE HUB

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,520,000 تومان 10,775,000 تومان 7,740,000 تومان 6,190,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل IBIS PATONG

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,830,000 تومان 11,420,000 تومان 7,580,000 تومان 6,355,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ASHLEE HEIGHTS

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,915,000 تومان 11,580,000 تومان 7,740,000 تومان 6,350,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل FISHERMAN HARBOUR

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,150,000 تومان 12,070,000 تومان 8,390,000 تومان 6,440,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ROYAL PARADISE HOTEL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,640,000 تومان 13,000,000 تومان 8,310,000 تومان 6,680,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل DEEVANA PATONG RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,640,000 تومان 13,000,000 تومان 8,310,000 تومان 6,680,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل MILLENNIUM RESORT PATONG

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,720,000 تومان 13,210,000 تومان 9,440,000 تومان 6,680,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SLEEP WITH ME HOTEL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,125,000 تومان 14,000,000 تومان 8,795,000 تومان 6,840,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل NOVOTEL VINTAGE RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,290,000 تومان 14,340,000 تومان - 6,920,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل DUANGJITT RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,370,000 تومان 14,500,000 تومان 8,955,000 تومان 6,920,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRACE LAND

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,855,000 تومان 15,470,000 تومان 9,440,000 تومان 7,160,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CENTARA BLUE MARINE RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,420,000 تومان 16,610,000 تومان 9,920,000 تومان 7,410,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل HYATT REGENCY

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,660,000 تومان 17,090,000 تومان 10,160,000 تومان 7,490,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل AVISTA GRANDE KARON

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,900,000 تومان 17,570,000 تومان 10,420,000 تومان 7,570,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل AMARI PHUKET

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,870,000 تومان 19,520,000 تومان 11,220,000 تومان 7,970,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل DUSIT THANI LAGUNA PHUCKET

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,000,000 تومان 21,790,000 تومان - 8,380,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

مبلغ کودک زیر 2 سال 890.000 تومان می باشد.

هنگام ثبت نام پرداخت 50% مبلغ الزامی است.

این پکیج بر اساس کمترین کلاس پروازی بسته شده است و در صورت افزابش نرخ پرواز ما به التفاوت به پکیج افزوده خواهد شد.

در صورت درخواست هتلهای خارج از لیست سایت، با کانتر مربوطه تماس حاصل گردد.

تور دارای پرواز داخلی از بانکوک به پوکت و بالعکس می باشد.


ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 پوکت 7 شب 7 شب و 8 روز
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
2 راهنمای فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
4 سیم کارت رایگان
5 ویزا
6 لیدر
7 گشت شهری گشت شهری پوکت + تور آپشنال جزیره فی فی
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
2 گردش حساب بانکی مربوط به یکماه اخیر
3 عکس 4×3 جدید زمینه سفید
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن
1 خانم عظیم پور 44944500

تورهای مرتبط