آژانس هواپیمایی رادیس پرواز پارس

تور تفلیس ویژه 1 الی 30 آبان

  • مبدا: تهران
  • تاریخ شروع : 1398/08/01
  • هوایی
  • مقصد: تفلیس
  • اعتبار تا: 1398/08/28
  • مدت اقامت: 5 شب
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات جزئیات هتل
BB

1,935,000 تومان
2,255,000 تومان
1,925,000 تومان
1,900,000 تومان
BB

2,100,000 تومان
2,335,000 تومان
2,095,000 تومان
2,000,000 تومان
BB

2,140,000 تومان
2,415,000 تومان
2,135,000 تومان
2,000,000 تومان
BB

2,140,000 تومان
2,415,000 تومان
2,135,000 تومان
2,000,000 تومان
BB

2,270,000 تومان
2,620,000 تومان
2,265,000 تومان
2,000,000 تومان
BB

2,270,000 تومان
2,620,000 تومان
2,265,000 تومان
2,000,000 تومان
BB

2,305,000 تومان
2,695,000 تومان
2,265,000 تومان
2,000,000 تومان
BB

2,305,000 تومان
2,695,000 تومان
2,265,000 تومان
2,000,000 تومان
BB

2,425,000 تومان
2,930,000 تومان
2,340,000 تومان
2,000,000 تومان
BB

2,465,000 تومان
3,010,000 تومان
3,380,000 تومان
2,000,000 تومان
GNG

BB

2,500,000 تومان
3,085,000 تومان
2,265,000 تومان
2,000,000 تومان
BB

2,500,000 تومان
3,085,000 تومان
2,265,000 تومان
2,000,000 تومان
BB

2,735,000 تومان
3,555,000 تومان
2,420,000 تومان
2,000,000 تومان
BB

2,930,000 تومان
3,945,000 تومان
2,575,000 تومان
2,000,000 تومان
BB

2,930,000 تومان
3,945,000 تومان
2,575,000 تومان
2,000,000 تومان
BB

3,245,000 تومان
4,570,000 تومان
2,730,000 تومان
2,000,000 تومان
BB

3,400,000 تومان
4,880,000 تومان
-
2,000,000 تومان
BB

3,400,000 تومان
4,880,000 تومان
-
2,000,000 تومان
BB

3,710,000 تومان
5,505,000 تومان
-
2,000,000 تومان
BB

4,060,000 تومان
6,170,000 تومان
3,435,000 تومان
2,000,000 تومان
BB

4,060,000 تومان
6,170,000 تومان
3,435,000 تومان
2,000,000 تومان
BB

5,155,000 تومان
8,350,000 تومان
4,875,000 تومان
2,000,000 تومان
نام هتل BATONI

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,935,000 تومان 2,255,000 تومان 1,925,000 تومان 1,900,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SM HOTEL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,100,000 تومان 2,335,000 تومان 2,095,000 تومان 2,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SATORI

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,140,000 تومان 2,415,000 تومان 2,135,000 تومان 2,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل BARTAISHVILI

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,140,000 تومان 2,415,000 تومان 2,135,000 تومان 2,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل VEDZISI GARDEN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,270,000 تومان 2,620,000 تومان 2,265,000 تومان 2,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل NICE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,270,000 تومان 2,620,000 تومان 2,265,000 تومان 2,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل EURO LUX

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,305,000 تومان 2,695,000 تومان 2,265,000 تومان 2,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND GMP

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,305,000 تومان 2,695,000 تومان 2,265,000 تومان 2,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SKY GEORGIA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,425,000 تومان 2,930,000 تومان 2,340,000 تومان 2,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل TOSCANO

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,465,000 تومان 3,010,000 تومان 3,380,000 تومان 2,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GNG

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,500,000 تومان 3,085,000 تومان 2,265,000 تومان 2,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل PRIMAVERA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,500,000 تومان 3,085,000 تومان 2,265,000 تومان 2,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل COLOMBI

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,735,000 تومان 3,555,000 تومان 2,420,000 تومان 2,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GREEN QUEEN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,930,000 تومان 3,945,000 تومان 2,575,000 تومان 2,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GALLERY INN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,930,000 تومان 3,945,000 تومان 2,575,000 تومان 2,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل AMERI PLAZA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,245,000 تومان 4,570,000 تومان 2,730,000 تومان 2,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل RAMADA ENCORE TBILISI

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,400,000 تومان 4,880,000 تومان - 2,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل BEST WESTERN CITY CENTER

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,400,000 تومان 4,880,000 تومان - 2,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل AMBASADORI NEW

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,710,000 تومان 5,505,000 تومان - 2,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل HOLIDAY INN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,060,000 تومان 6,170,000 تومان 3,435,000 تومان 2,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل MERCURE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,060,000 تومان 6,170,000 تومان 3,435,000 تومان 2,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل BILTMORE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,155,000 تومان 8,350,000 تومان 4,875,000 تومان 2,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

نرخ کودک زیر 2 سال 390.000 تومان می باشد.

بیمه افراد بالای 60 سال جداگانه محاسبه می گردد.

50 درصد هزینه تور باید در ابتدا پرداخت گردد.

مسئولیت کنترل گذرنامه به عهده مسافر می باشد.

در صورت درخواست شب های بیشتر با کانتر مربوطه تماس بگیرید.

پکیج در تاریخ 1 و 4 آبان دارای 600.000 تومان افزایش نرخ می باشد.

پکیج در تاریخ 5 آبان شامل 200.000 تومان افزایش می باشد.

پکیج در تاریخ 6 آبان شامل 300.000 تومان افزایش می باشد.

پکیج در تعطیلات آبان ماه شامل 300.000 تومان افزایش می باشد.

ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 تفلیس 5 شب 5 شب و 6 روز
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
2 بیمه مسافرتی
3 راهنمای فارسی زبان
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن
1 خانم عظیم پور 44944500
2 خانم بهمنی 44944500