آژانس هواپیمایی رادیس پرواز پارس

تور بالی ویژه نوروز 99

  • مبدا: تهران
  • تاریخ شروع : 1398/12/28
  • هوایی
  • مقصد: بالی
  • اعتبار تا: 1399/01/15
  • مدت اقامت: 7 شب
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات جزئیات هتل
BB

13,460,000 تومان
14,510,000 تومان
11,910,000 تومان
11,560,000 تومان
BB

13,950,000 تومان
15,490,000 تومان
12,400,000 تومان
11,770,000 تومان
BB

13,950,000 تومان
15,490,000 تومان
-
11,770,000 تومان
BB

14,510,000 تومان
16,610,000 تومان
12,960,000 تومان
11,910,000 تومان
BB

14,930,000 تومان
17,450,000 تومان
13,380,000 تومان
11,980,000 تومان
BB

14,930,000 تومان
17,450,000 تومان
13,380,000 تومان
11,980,000 تومان
BB

15,210,000 تومان
18,010,000 تومان
13,520,000 تومان
12,050,000 تومان
BB

15,210,000 تومان
18,010,000 تومان
13,520,000 تومان
12,050,000 تومان
BB

15,490,000 تومان
18,570,000 تومان
13,940,000 تومان
12,120,000 تومان
BB

15,490,000 تومان
18,570,000 تومان
13,940,000 تومان
12,120,000 تومان
BB

16,190,000 تومان
19,970,000 تومان
14,640,000 تومان
12,260,000 تومان
BB

16,190,000 تومان
19,970,000 تومان
14,640,000 تومان
12,260,000 تومان
BB

16,470,000 تومان
20,530,000 تومان
14,920,000 تومان
12,260,000 تومان
BB

17,590,000 تومان
22,210,000 تومان
15,060,000 تومان
12,400,000 تومان
BB

17,730,000 تومان
22,490,000 تومان
15,130,000 تومان
12,540,000 تومان
BB

17,730,000 تومان
22,490,000 تومان
15,130,000 تومان
12,540,000 تومان
BB

17,800,000 تومان
22,770,000 تومان
15,200,000 تومان
12,610,000 تومان
BB

17,870,000 تومان
22,840,000 تومان
16,040,000 تومان
12,680,000 تومان
BB

18,290,000 تومان
23,890,000 تومان
16,180,000 تومان
12,680,000 تومان
BB

18,290,000 تومان
23,890,000 تومان
16,180,000 تومان
12,680,000 تومان
BB

18,710,000 تومان
24,310,000 تومان
16,320,000 تومان
12,820,000 تومان
BB

19,270,000 تومان
25,430,000 تومان
16,460,000 تومان
12,960,000 تومان
BB

19,270,000 تومان
25,430,000 تومان
16,460,000 تومان
12,960,000 تومان
OCEAN VIEW
BB

20,250,000 تومان
27,810,000 تومان
16,740,000 تومان
13,030,000 تومان
BB

20,530,000 تومان
29,210,000 تومان
16,380,000 تومان
13,100,000 تومان
BB

20,600,000 تومان
29,350,000 تومان
16,950,000 تومان
13,170,000 تومان
نام هتل SPAZZIO

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,460,000 تومان 14,510,000 تومان 11,910,000 تومان 11,560,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل BAKUNG BEACH RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,950,000 تومان 15,490,000 تومان 12,400,000 تومان 11,770,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل NEO HOTEL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,950,000 تومان 15,490,000 تومان - 11,770,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل KUTA CENTRAL PARK

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,510,000 تومان 16,610,000 تومان 12,960,000 تومان 11,910,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل WHITE ROSE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,930,000 تومان 17,450,000 تومان 13,380,000 تومان 11,980,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل VASANTI

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,930,000 تومان 17,450,000 تومان 13,380,000 تومان 11,980,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل BALI RANI

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,210,000 تومان 18,010,000 تومان 13,520,000 تومان 12,050,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SOL HOUSE KUTA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,210,000 تومان 18,010,000 تومان 13,520,000 تومان 12,050,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل TIJILI BENOA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,490,000 تومان 18,570,000 تومان 13,940,000 تومان 12,120,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل JAYAKARTA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,490,000 تومان 18,570,000 تومان 13,940,000 تومان 12,120,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل KUTA PARADISO

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,190,000 تومان 19,970,000 تومان 14,640,000 تومان 12,260,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل THE PATRA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,190,000 تومان 19,970,000 تومان 14,640,000 تومان 12,260,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ARYADUTA KUTA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,470,000 تومان 20,530,000 تومان 14,920,000 تومان 12,260,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل THE ANVAYA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,590,000 تومان 22,210,000 تومان 15,060,000 تومان 12,400,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND MIRAGE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,730,000 تومان 22,490,000 تومان 15,130,000 تومان 12,540,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل BALI DYNASTY RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,730,000 تومان 22,490,000 تومان 15,130,000 تومان 12,540,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل DISCOVERY

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,800,000 تومان 22,770,000 تومان 15,200,000 تومان 12,610,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل AYODYA RESORT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,870,000 تومان 22,840,000 تومان 16,040,000 تومان 12,680,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل INAYA BALI

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 18,290,000 تومان 23,890,000 تومان 16,180,000 تومان 12,680,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل MELIA BALI

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 18,290,000 تومان 23,890,000 تومان 16,180,000 تومان 12,680,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل THE WESTIN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 18,710,000 تومان 24,310,000 تومان 16,320,000 تومان 12,820,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND HYATT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 19,270,000 تومان 25,430,000 تومان 16,460,000 تومان 12,960,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل HILTON BALI

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 19,270,000 تومان 25,430,000 تومان 16,460,000 تومان 12,960,000 تومان
خدمات BB
توضیحات OCEAN VIEW
نام هتل PADMA RESORT LEGIAN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 20,250,000 تومان 27,810,000 تومان 16,740,000 تومان 13,030,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SOFITEL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 20,530,000 تومان 29,210,000 تومان 16,380,000 تومان 13,100,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل THE LAGUNA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 20,600,000 تومان 29,350,000 تومان 16,950,000 تومان 13,170,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

قیمت تور برای کودک زیر 2 سال 3.000.000 تومان می باشد.

6 شب بالی 1 شب کوالامپور

پرواز و هتل به صورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.

مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هر نوع ممنوع الخروجی به عهده مسافر می باشد.

بیمه افراد بالای 60 سال جداگانه محاسبه می گردد.

پرداخت 50 درصد نرخ در هنگام عقد قرارداد ضروری می باشد.

ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 بالی 7 شب
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
2 سیم کارت رایگان
3 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
4 گشت شهری
5 ویزا
6 لیدر
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
2 عکس 4×3 جدید با زمینه سفید
3 کپی مدارک شناسایی کارت ملی و تمامی صفحات شناسنامه
4 پرینت حساب بانکی 1 ماهه با حداقل مانده 10 میلیون تومان
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن
1 خانم عظیم پور 44944500

تورهای مرتبط