آژانس هواپیمایی رادیس پرواز پارس

تور تفلیس ویژه 7 آبان

  • مبدا: تهران
  • تاریخ شروع : 1398/08/05
  • هوایی
  • مقصد: تفلیس
  • اعتبار تا: 1398/08/04
  • مدت اقامت: 3 شب
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات جزئیات هتل
BB

1,935,000 تومان
2,050,000 تومان
1,925,000 تومان
1,950,000 تومان
BB

1,935,000 تومان
2,050,000 تومان
1,925,000 تومان
1,950,000 تومان
BB

2,140,000 تومان
2,415,000 تومان
2,135,000 تومان
2,000,000 تومان
BB

2,140,000 تومان
2,415,000 تومان
2,135,000 تومان
2,000,000 تومان
BB

2,180,000 تومان
2,490,000 تومان
2,175,000 تومان
2,000,000 تومان
BB

2,255,000 تومان
2,645,000 تومان
2,215,000 تومان
2,000,000 تومان
BB

2,255,000 تومان
2,645,000 تومان
2,215,000 تومان
2,000,000 تومان
BB

2,375,000 تومان
2,840,000 تومان
2,215,000 تومان
2,000,000 تومان
BB

2,375,000 تومان
2,840,000 تومان
2,215,000 تومان
2,000,000 تومان
BB

2,450,000 تومان
3,035,000 تومان
2,215,000 تومان
2,000,000 تومان
GNG

BB

2,450,000 تومان
3,035,000 تومان
2,215,000 تومان
2,000,000 تومان
BB

2,645,000 تومان
3,425,000 تومان
2,485,000 تومان
2,000,000 تومان
BB

2,645,000 تومان
3,425,000 تومان
2,485,000 تومان
2,000,000 تومان
BB

2,685,000 تومان
3,505,000 تومان
2,370,000 تومان
2,000,000 تومان
BB

2,805,000 تومان
3,740,000 تومان
2,605,000 تومان
2,000,000 تومان
BB

2,805,000 تومان
3,720,000 تومان
2,605,000 تومان
2,000,000 تومان
BB

2,960,000 تومان
4,010,000 تومان
-
2,000,000 تومان
BB

3,350,000 تومان
4,830,000 تومان
2,760,000 تومان
2,000,000 تومان
BB

3,350,000 تومان
4,830,000 تومان
2,760,000 تومان
2,000,000 تومان
BB

3,620,000 تومان
5,375,000 تومان
-
2,000,000 تومان
BB

4,010,000 تومان
6,120,000 تومان
3,385,000 تومان
2,000,000 تومان
BB

5,105,000 تومان
8,300,000 تومان
4,865,000 تومان
2,000,000 تومان
نام هتل EURASIA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,935,000 تومان 2,050,000 تومان 1,925,000 تومان 1,950,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل BATONI

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,935,000 تومان 2,050,000 تومان 1,925,000 تومان 1,950,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SATORI

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,140,000 تومان 2,415,000 تومان 2,135,000 تومان 2,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل LIKE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,140,000 تومان 2,415,000 تومان 2,135,000 تومان 2,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GURU

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,180,000 تومان 2,490,000 تومان 2,175,000 تومان 2,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل TOSCANO

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,255,000 تومان 2,645,000 تومان 2,215,000 تومان 2,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND GMP

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,255,000 تومان 2,645,000 تومان 2,215,000 تومان 2,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SKY GEORGIA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,375,000 تومان 2,840,000 تومان 2,215,000 تومان 2,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل MOONLIGHT

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,375,000 تومان 2,840,000 تومان 2,215,000 تومان 2,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل PRIMAVERA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,450,000 تومان 3,035,000 تومان 2,215,000 تومان 2,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GNG

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,450,000 تومان 3,035,000 تومان 2,215,000 تومان 2,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SPORT TIME

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,645,000 تومان 3,425,000 تومان 2,485,000 تومان 2,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل L.M CLUB

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,645,000 تومان 3,425,000 تومان 2,485,000 تومان 2,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل COLOMBI

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,685,000 تومان 3,505,000 تومان 2,370,000 تومان 2,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GREEN QUEEN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,805,000 تومان 3,740,000 تومان 2,605,000 تومان 2,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GALLERY INN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,805,000 تومان 3,720,000 تومان 2,605,000 تومان 2,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل RAMADA ENCORE TBILISI

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,960,000 تومان 4,010,000 تومان - 2,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل RADIUS

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,350,000 تومان 4,830,000 تومان 2,760,000 تومان 2,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل AQUA LIBERTY

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,350,000 تومان 4,830,000 تومان 2,760,000 تومان 2,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل AMBASSADORI TBILISI

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,620,000 تومان 5,375,000 تومان - 2,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل HOLIDAY INN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,010,000 تومان 6,120,000 تومان 3,385,000 تومان 2,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل BILTMORE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,105,000 تومان 8,300,000 تومان 4,865,000 تومان 2,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

نرخ کودک زیر 2 سال 390.000 تومان می باشد.

بیمه افراد بالای 60 سال جداگانه محاسبه می گردد.

50 درصد هزینه تور باید در ابتدا پرداخت گردد.

مسئولیت کنترل گذرنامه به عهده مسافر می باشد.

در صورت درخواست شب های بیشتر با کانتر مربوطه تماس بگیرید.

ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 تفلیس 3 شب 3 شب و 4 روز
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
2 بیمه مسافرتی
3 راهنمای فارسی زبان
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن
1 خانم عظیم پور 44944500
2 خانم بهمنی 44944500