آژانس هواپیمایی رادیس پرواز پارس

تور تفلیس ویژه نوروز

  • مبدا: تهران
  • تاریخ شروع : 1398/12/26
  • هوایی
  • مقصد: تفلیس
  • اعتبار تا: 1399/01/16
  • مدت اقامت: 3 شب
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات جزئیات هتل
BB

2,675,000 تومان
2,945,000 تومان
3,225,000 تومان
3,100,000 تومان
BB

2,675,000 تومان
2,945,000 تومان
3,225,000 تومان
3,100,000 تومان
BB

2,720,000 تومان
3,035,000 تومان
3,270,000 تومان
3,100,000 تومان
BB

2,810,000 تومان
3,215,000 تومان
3,360,000 تومان
3,100,000 تومان
BB

2,855,000 تومان
3,305,000 تومان
3,225,000 تومان
3,100,000 تومان
BB

2,900,000 تومان
3,395,000 تومان
3,360,000 تومان
3,100,000 تومان
BB

2,990,000 تومان
3,575,000 تومان
3,450,000 تومان
3,100,000 تومان
GNG

BB

3,080,000 تومان
3,755,000 تومان
3,450,000 تومان
3,100,000 تومان
BB

3,305,000 تومان
4,205,000 تومان
3,675,000 تومان
3,100,000 تومان
BB

3,305,000 تومان
4,205,000 تومان
3,675,000 تومان
3,100,000 تومان
BB

3,440,000 تومان
4,430,000 تومان
3,575,000 تومان
3,100,000 تومان
BB

3,440,000 تومان
4,430,000 تومان
3,675,000 تومان
3,100,000 تومان
BB

3,440,000 تومان
4,430,000 تومان
3,675,000 تومان
3,100,000 تومان
BB

3,485,000 تومان
4,565,000 تومان
3,450,000 تومان
3,100,000 تومان
BB

3,485,000 تومان
4,565,000 تومان
3,450,000 تومان
3,100,000 تومان
BB

3,530,000 تومان
4,655,000 تومان
3,675,000 تومان
3,100,000 تومان
BB

3,665,000 تومان
4,880,000 تومان
4,125,000 تومان
3,100,000 تومان
BB

3,665,000 تومان
4,880,000 تومان
4,125,000 تومان
3,100,000 تومان
BB

3,980,000 تومان
5,555,000 تومان
3,675,000 تومان
3,100,000 تومان
BB

4,070,000 تومان
5,735,000 تومان
4,485,000 تومان
3,100,000 تومان
BB

4,115,000 تومان
5,780,000 تومان
4,125,000 تومان
3,100,000 تومان
BB

4,205,000 تومان
6,005,000 تومان
4,575,000 تومان
3,100,000 تومان
BB

4,565,000 تومان
6,680,000 تومان
4,800,000 تومان
3,100,000 تومان
BB

4,655,000 تومان
6,905,000 تومان
4,575,000 تومان
3,100,000 تومان
BB

4,655,000 تومان
6,905,000 تومان
4,575,000 تومان
3,100,000 تومان
BB

6,005,000 تومان
9,605,000 تومان
6,150,000 تومان
3,100,000 تومان
BB

6,590,000 تومان
10,730,000 تومان
5,925,000 تومان
3,100,000 تومان
BB

6,590,000 تومان
10,730,000 تومان
5,925,000 تومان
3,100,000 تومان
نام هتل LIKE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,675,000 تومان 2,945,000 تومان 3,225,000 تومان 3,100,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل EURASIA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,675,000 تومان 2,945,000 تومان 3,225,000 تومان 3,100,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل MKM HOTEL

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,720,000 تومان 3,035,000 تومان 3,270,000 تومان 3,100,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GARDEN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,810,000 تومان 3,215,000 تومان 3,360,000 تومان 3,100,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل BARTAISHVILI

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,855,000 تومان 3,305,000 تومان 3,225,000 تومان 3,100,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل EUROPA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,900,000 تومان 3,395,000 تومان 3,360,000 تومان 3,100,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND GMP

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان 3,575,000 تومان 3,450,000 تومان 3,100,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GNG

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,080,000 تومان 3,755,000 تومان 3,450,000 تومان 3,100,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SPORT TIME

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,305,000 تومان 4,205,000 تومان 3,675,000 تومان 3,100,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل L PLAZA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,305,000 تومان 4,205,000 تومان 3,675,000 تومان 3,100,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل REDLINE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,440,000 تومان 4,430,000 تومان 3,575,000 تومان 3,100,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل PRIMAVERA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,440,000 تومان 4,430,000 تومان 3,675,000 تومان 3,100,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GENIO

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,440,000 تومان 4,430,000 تومان 3,675,000 تومان 3,100,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل AVENUE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,485,000 تومان 4,565,000 تومان 3,450,000 تومان 3,100,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل DOLABAURI

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,485,000 تومان 4,565,000 تومان 3,450,000 تومان 3,100,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل COLOMBI

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,530,000 تومان 4,655,000 تومان 3,675,000 تومان 3,100,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل L.M CLUB

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,665,000 تومان 4,880,000 تومان 4,125,000 تومان 3,100,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CITY CENTER

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,665,000 تومان 4,880,000 تومان 4,125,000 تومان 3,100,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل RADIUS

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,980,000 تومان 5,555,000 تومان 3,675,000 تومان 3,100,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل AMERI PLAZA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,070,000 تومان 5,735,000 تومان 4,485,000 تومان 3,100,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GREEN QUEEN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,115,000 تومان 5,780,000 تومان 4,125,000 تومان 3,100,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل RAMADA ENCORE TBILISI

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,205,000 تومان 6,005,000 تومان 4,575,000 تومان 3,100,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل PREFERENCE HUALING

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,565,000 تومان 6,680,000 تومان 4,800,000 تومان 3,100,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل HOLIDAY INN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,655,000 تومان 6,905,000 تومان 4,575,000 تومان 3,100,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل AMBASSADORI TBILISI

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,655,000 تومان 6,905,000 تومان 4,575,000 تومان 3,100,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل BILTMORE

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,005,000 تومان 9,605,000 تومان 6,150,000 تومان 3,100,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل RADISSON BLU IVERIA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,590,000 تومان 10,730,000 تومان 5,925,000 تومان 3,100,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل WYNDHAM

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,590,000 تومان 10,730,000 تومان 5,925,000 تومان 3,100,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

نرخ کودک زیر 2 سال 400.000 تومان می باشد.

بیمه افراد بالای 60 سال جداگانه محاسبه می گردد.

50 درصد هزینه تور باید در ابتدا پرداخت گردد.

در صورت درخواست شب های بیشتر با کانتر مربوطه تماس بگیرید.


ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 تفلیس 3 شب
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
2 بیمه مسافرتی
3 راهنمای فارسی زبان
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن
1 خانم بهمنی 44944500

تورهای مرتبط